اعضای هیأت مدیره

سمت  نماینده
رئیس هیات مدیره

آقای علیرضا برزین

نائب رئیس هیات مدیره

آقای  تورج سید ارونقی

عضو هیات مدیره  و مدیرعامل

آقای محمدرضا حمیدی

عضو هیات مدیره

آقای سید محسن حسینی خلیلی

عضو هیات مدیره آقای اسماعیل محمودی