مناقصه نیروی انسانی شرکت پتروشیمی دهلران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمانکار تأمین نیروی انسانی خدماتی و پشتیبانی