اجرای پروتوکل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا ”
در راستای سیاست های ابلآغی وزارت بهداشت تمهیدات جدی وسختگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا در شرکت پتروشیمی دهلران همچنان در حال اجراء میباشد مهندس حیدری سرپرست HSE با تاکید بر لزوم اجرای پروتکل های بهداشتی و هم سو با سیاستهای ابلاغی وزارت بهداشت ضمن نام نویسی کلیه شاغلان در سامانه غربالگری وسایل بهداشتی لازم برای همکاران تهیه وتحویل داده شدو حضور کلیه کارکنان شرکت در محل کار صرفا با دستکش وماسک صورت میپذیرد وطرح فاصله گذاری اجتماعی نیز بطور کامل رعایت میگردد تا سلامت کارکنان به خطر نیافتد .